Šta je hedžing i kako funkcioniše?

  Sadržaj
 • Kako definišemo hedžing?
 • Koja je svrha ove strategije?
 • Šta je Forex hedžing?
 • Kako hedžing funkcioniše?
 • Primeri hedžinga
 • Razlika u zaštiti klasičnim derivatima i CFD instrumentima
 • Strategije zaštite na Forex tržištu
 • Strategije zaštite na tržištu kapitala
 • Prednosti i nedostaci hedžinga
 

Svako ko trguje na finansijskim tržištima, pored primarnog cilja koji se ogleda u ostvarivanju profita, takođe želi i da zaštiti svoju investiciju od gubitka. Iako trgovina koja je potpuno oslobođena od rizika ne postoji, sigurno postoje određena pravila, smernice i taktike koje se mogu primeniti kako bi se potencijalni rizik smanjio.

Jedna od ovakvih taktika se naziva hedžing i koristi se, između ostalog, i u trgovini na Forex tržištu sa primarnim ciljem zaštite od gubitaka izazvanih prevelikom fluktuacijom valuta. Konkretno na Forex tržištu, hedžing podrazumeva kupovinu finansijskih instrumenata kojim se nadoknađuje gubitak prouzrokovan fluktuacijom cena na deviznom tržištu. Upotreba ove tehnike smanjuje rizik povezan sa Forex trgovinom i njome se može maksimizirati ostvareni profit na dugoročnom planu.

Hajde da saznamo nešto više o tome.

Kako definišemo hedžing?

Foto: realized1031

Hedžing je strategija investiranja koja uključuje zauzimanje specifično određenih pozicija na tržištima koje ima za cilj da vas kao trgovca zaštiti od potencijalnih rizika, kao što su nepovoljne fluktuacije cena. U praksi to znači kupovinu dodatnih finansijskih instrumenata, kao što su opcije ili fjučersi koji se na tržištu ponašaju suprotno od primarnih instrumenata.

Ukratko govoreći, hedžing taktika za investitora znači obavezu da kupuje/prodaje drugu, dodatnu valutu u isto vreme kada i primarnu, kako bi se zaštitio od naglih promena u kursevima različitih valuta.

  Koja je svrha ove strategije?

Kao što je već rečeno, svrha hedžinga je smanjenje gubitaka na glavnoj investiciji u slučaju da ta sredstva imaju neočekivanu promenu cene u nepovoljnom smeru. Drugim rečima, hedžing spada u grupu taktika minimizacije rizika od skokovitih neočekivanih promena na tržištu. Hedžing koriste ne samo pojedinačni investitori, već i kompanije raznih profila. Na primer, hedžingom se neka kompanija može zaštititi od naglog pada cene određenih proizvoda ili sirovina kupovinom fjučers ugovora kojim osigurava određenu cenu proizvoda ili robe. Isto tako se neka proizvodna kompanija može zaštititi od naglog rasta cena sirovina koje su neophodne za proizvodnju, tako što će kupiti velike zalihe kada je cena povoljna.

Taktika hedžinga se može koristiti na svim tržištima, pa i u Forex trgovini ili na tržištima kapitala.

Šta je Forex hedžing?

Forex hedžing je strategija koju koriste investitori na deviznim tržištima kako bi se zaštitili od potencijalnih gubitaka i ograničili izloženost riziku od velikih cenovnih skokova. Strategija se koristi upotrebom finansijskih instrumenata kao što su CFD ugovori i valutne opcije.

Sve u svemu, hedžing je koristan alat za upravljanje rizikom u Forex trgovini, ali se mora pažljivo koristiti i zahteva veliko iskustvo investitora.

 

Kako hedžing funkcioniše?

Foto: fisdom

Kao što smo već rekli, hedžing podrazumeva upotrebu dodatne investicije kako bi se nadoknadio potencijalni gubitak kod primarnog ulaganja. Ovom strategijom možete ograničiti svoj potencijalni gubitak ili čak ostvariti profit bez obzira na tržišna kretanja.

Postoje dva glavna načina za implementaciju hedžing strtegije:

 • Upotreba finansijskih instrumenata kao što su opcije ili fjučersi;

 • Diversifikacija investicionog portfolija.

Upotreba finansijskih instrumenata za zaštitu podrazumeva kupovinu instrumenta koji se na tržištu obično ponaša suprotno od instrumenta koji je bio predmet primarne investicije. Na primer, ako ste uložili novac u određenu imovinu (instrument, sredstvo) i predviđate potencijalni pad njegove cene, ono što možete učiniti jeste da kupite opciju na tu imovinu, pa ako cena zaista padne, onda je možete prodati po višoj ceni od trenutne, što svakako predstavlja maksimizaciju profita.

Drugi način zaštite na finansijskim tržištima jeste diversifikacija ulaganja, što je izuzetno korisno za investiture. Ova tehnika podrazumeva ulaganje u različite vrste imovine, kao što su deonice (akcije), obveznice, nekretnine, itd., tako da se potencijalni gubitak u jednoj investiciji nadoknađuje dobicima u drugim investicijama.

Diversifikacija se može vršiti kako u okviru ekonomije jedne zemlje - države, investicijama u različite sektore privrede, tako i na međunarodnom planu, istovremenim ulaganjem u više zemalja.

Hedžing može biti korisna taktika za investitore koji žele da zaštite svoja ulaganja od tržišnih fluktuacija.

Primeri hedžinga

Foto: treasureryandrisk

Strategija valutnog hedžinga je način da izbegnete tržišni rizik od fluktuacija valuta. Prvo, morate shvatiti da je osnovna funkcija hedžinga smanjenje količine rizika u vašem investicionom portfoliju. U suštini, kada obavite kupovinu, ono što želite je da osigurate tu kupovinu od potencijalnih gubitaka.

Postoje dve osnovne metode za implementaciju strategije valutne zaštite:

 • Kupovina valute sa višom kamatnom stopom i njena kasnija prodaja tj. konverzija u željenu valutu po dogovorenoj ceni;

 • Kupovina, akcija ili obveznica, a zatim uvođenje dodatne investicije kojim nadoknađujete potencijalni gubitak pada vrednosti tih obveznica, odnosno akcija.

U slučaju Forex hedžinga, to bi značilo da na primer investitor koji drži dugu poziciju u valuti kao što je evro odluči istovremeno kupiti ugovor za razliku (CFD) na istu valutu kako bi se zaštitio od pada cene. Ako cena eura padne, investitor može profitirati od CFD ugovora, čime se nadoknađuje gubitak od duge pozicije.

Uzmimo konkretan primer:

Investitor kupuje 1000 evra po kursu od 1,25 dolara za jedan evro. Nakon nekoliko dana, kurs pada na 1,20 dolara za jedan evro, što znači da bi investitor mogao pretrpeti gubitak ukoliko bi prodao evre po novom kursu.

Međutim, da je investitor koristio strategiju hedžinga, on bi izvršio istovremenu prodaju 1.000 evra po kursu od 1,25 dolara za jedan evro. Dakle, svaki gubitak nastao iz prvobitne transakcije kupovine eura biće nadoknađen dobitkom ostvarenim prodajom evra. Upravo na ovaj način se kompanije štite od deviznih rizika na Forex tržištu.

Na primer, ako kompanija ima dug u stranoj valuti, može otvoriti kratku poziciju (Sell) u toj valuti kako bi se zaštitila od bilo kakve aprecijacije (jačanja) te valute, što bi moglo povećati cenu duga.

Razlika u zaštiti klasičnim derivatima i CFD instrumentima