Šta znače Bid i Ask?

Ako želite da trgujete na finansijskim tržištima, neophodno je da poznajete i koristite veliki broj termina. Na primer, ukoliko želite da kupite deonice, valute ili hartije od vrednosti, morate da razlikujete cenu po kojoj biste želeli da obavite kupovinu od najviše cene koju ste spremni da prihvatite. Drugim rečima, prodavac je taj koji sa jedne strane diktira cenu prodaje, u pitanju je radnja se naziva “Ask”, dok sa druge strane kupac nudi maksimalnu cenu koju je spreman da plati. Ova cena se naziva Bid. Kada cena postane prihvatljiva i kupcu i prodavcu, tada  dolazi do transakcije koja se naziva „ask bid“ transakcija.

Ponuđena i tražena cena: Bid i Ask

Izvor fotografije: freepik/creativeart

Uvod

Ako želite da trgujete na finansijskim tržištima, neophodno je da poznajete i koristite veliki broj termina. Na primer, ukoliko želite da kupite deonice, valute ili hartije od vrednosti, morate da razlikujete cenu po kojoj biste želeli da obavite kupovinu od najviše cene koju ste spremni da prihvatite.

Drugim rečima, prodavac je taj koji sa jedne strane diktira cenu prodaje, u pitanju je radnja se naziva “Ask”, dok sa druge strane kupac nudi maksimalnu cenu koju je spreman da plati. Ova cena se naziva Bid. Kada cena postane prihvatljiva i kupcu i prodavcu, tada  dolazi do transakcije koja se naziva „ask bid“ transakcija.Šta znače Bid i Ask?

Izvor fotografije: freepik/frimufilms

Kada prodavac i kupac vrše transakciju, prvi potražuje, a drugi vrši plaćanje. “Ask” je minimalna cena koju je prodavac spreman da prihvati, a “Bid” je maksimalna cena koju je kupac spreman da plati.

Kada govorimo trgovini finansijskim instrumentima, ponuda i potražnja su dva osnovna pojma koja treba imati na umu, jer u zavisnosti od trenutne ponude i potražnje nastaju Bid i Ask cene. To su cene po kojima su investitori spremni da kupe odnosno prodaju određeni finansijski instrument, kao što su akcije, roba ili valute.

Bid predstavlja najvišu cenu po kojoj je neko spreman da kupi određeni finansijski instrument u datom trenutku. To je cena koju su investitori spremni da plate da bi stekli vlasništvo nad akcijama kompanija ili nad drugom imovinom. Bid se obično prikazuje na levoj strani platforme za trgovanje i ukazuje na postojanje zahteva za kupovinu.

Sa druge strane, Ask predstavlja najnižu cenu po kojoj je neko spreman da proda finansijski instrument u određenom trenutku. To je cena koju prodavci žele da postignu tokom prodaje svojih akcija (deonica), roba, valuta... Ask se obično prikazuje na desnoj strani platforme za trgovanje i ukazuje na postojanje ponude za prodaju.

Dakle, šta znače bid i ask cene? One su osnova na kome je zasnovan proces kotiranja vrednosti akcija ili drugih finansijskih instrumenata  koji podrazumeva međusobnu interakciju obe strane (prodavaca i kupaca) koje su uključene u transakciju koja za svoj predmet ima deonicu, valutu ili hartiju od vrednosti. Kada se kupac i prodavac dogovore oko cene, transakcija se realizuje.


Razlika između Bid i Ask cena

Izvor fotografije: freepik/pch.vector

Teorijski posmatrano do transakcije dolazi kada se prodavac i kupac sporazumeju o jedinstvenoj kupoprodajnoj ceni, odnosno kada su bid i ask cene praktično jednake. Međutim, u transakcijama na finansijskim tržištima uvek postoji razlika između bid i ask cene, odnosno između prodajne i kupovne cene, i ta razlika se naziva spred.

Spred je provizija koju naplaćuju finansijski posrednici koji omogućavaju da do transakcije dođe na brz i efikasan način. Spred može da varira u zavisnosti od likvidnosti tržišta i volatilnosti finansijskog instrumenta.


Značaj Bid i Ask cena u berzanskim transakcijama

Izvor fotografije: freepik/frimufilms
Da li postoje Bid i Ask cene na berzi? Naravno, ali hajde da vidimo šta to podrazumeva.
Kada postavljate nalog za kupovinu ili prodaju, morate uzeti u obzir ove dve cene. Ako želite da kupite finansijski instrument, morate da ga platite po traženoj ceni. Ako želite da prodate, morate da uzmete u obzir ponuđene cene. Razlika između ovih cena može uticati na profitabilnost vaših transakcija.
Važno je obratiti pažnju na fluktuacije ponude i potražnje, jer one mogu odražavati opšte raspoloženje tržišta i ukazati na smer u kome se kreće cena finansijskog instrumenta. Takođe, spred može da varira u zavisnosti od obima transakcija i trenutnog odnosa snaga između kupaca i prodavaca.
Dakle, ponuda i potražnja su ključni elementi u trgovanju akcijama i drugim asetima. One predstavljaju osnov za formiranje cena po kojima su investitori spremni da kupuju i prodaju finansijske instrumente. Razumevanje ovih cena i razlike između njih će vam omogućiti da donosite bolje odluke i postignete bolje rezultate u trgovini na berzi.

Kako koristiti Bid i Ask u trgovini

Izvor fotografije: freepik/rawpixel
Kada želite da kupite neki finansijski instrument, kao što su recimo akcije ili sirovine, morate da pogledate kakva je ponuda, odnosno koju su cenu istakli prodavci (Ask). Ako se slažete sa prikazanom cenom, možete postaviti nalog za kupovinu po toj ceni (Bid).
Ako želite da prodate finansijski instrument, potrebno je da pogledate koliko su kupci spremni da plate. Da li se slažete sa prikazanom cenom (Bid)? Ukoliko se slažete, sledeći korak jeste postavljanje naloga za prodaju po ovoj ceni (Ask).
Kada postavljate nalog za kupovinu ili prodaju, morate uzeti u obzir spred, odnosno razliku između Bid i Ask cene. Spred predstavlja proviziju koju naplaćuju finansijski posrednici. Važno je da budete svesni ove naknade, jer ona može uticati na profitabilnost vaše trgovinske operacije.
Preporučljivo je pratiti evoluciju ponude i potražnje tokom vremena, jer se svakako ne radi o konstantnim vrednostima, već o odnosu koji varira u većoj ili manjoj meri što zavisi od velikog broja faktora. Takođe je dobro proveriti likvidnost finansijskog instrumenta pre davanja naloga. Što je veća likvidnost, veća je verovatnoća da ćete naći povoljnu cenu za svoju trgovinsku operaciju.
Ne zaboravite da obratite pažnju na razliku između ulazne i izlazne cene vašeg trgovinske operacije. Navedena razlika presudno utiče na ostvareni profit ili gubitak. Naravno, učesnici na tržištu žele da kupe po nižoj ceni i prodaju po višoj, ali u praksi to nije uvek slučaj.
Zbog toga je važno jasno odrediti granice profita (Take profit) i gubitka (Stop Loss) i biti disciplinovan u transakcijama koje obavljate. Odredite maksimalnu cenu koju ste spremni da platite prilikom kupovine i minimalnu cenu koju ste spremni da prihvatite kada prodajete. Tako ćete biti zaštićeni od tržišnih fluktuacija i moći ćete da donosite dobre odluke na osnovu pravih informacija.
Konačno, upotreba „bid“ i „ask“ cena u trgovanju može biti laka za razumevanje i primenu. Uz malo prakse i usmerene pažnje na nekoliko bitnih detalja, neće vam ništa biti strano, imaćete prijatan osećaj iz koga se rađa prilika za donošenje mudrijih odluka u trgovini na finansijskom tržištu.

Praktični primeri upotrebe Bid i Ask cena u trgovanju

Izvor fotografije: freepik/raw.pixel

Odnos ponude i potražnje na finansijskom tržištu igra suštinsku ulogu u određivanju cena i obavljanju transakcija. Hajde da zajedno kroz nekoliko praktičnih primera vidimo kako se dva koncepta, Bid i Ask, koriste u trgovanju, dajući vam na taj način jasniju sliku i bolje razumevanje tržišta na vašem putu do uspešnog investitora. trgovinom.

Primer 1: Akcije na berzi

Pratite kretanje cena akcija određene kompanije i razmišljate o kupovini. U ovom slučaju, Ask cena je iznos koji biste morali da platite da biste kupili tu akciju od prodavca. Slično tome, Bid cena predstavlja iznos koji bi kupac bio spreman da plati da bi stekao vlasništvo nad akcijama. Razlika između ovih cena naziva se spred i u njemu je sadržana provizija i troškovi koji su povezani sa trgovinom.

Primer 2: Forex

Forex tržište je mesto na kome se trguje valutnim parovima u realnom vremenu. Ask cena valutnog para je iznos koji biste morali da platite da biste kupili osnovnu valutu i prodali valutu koja se kotira. Sa druge strane, cena ponude (Bid) za isti valutni par predstavlja iznos koji biste dobili ako biste prodali osnovnu valutu i kupili kotiranu valutu.

Takođe, spred je razlika između Ask cene i Bid cene i predstavlja cenu transakcije.

Primer 3: Sirovine

Na tržištu sirovina, plemenitih metala, mekih roba i sl., Bid and Ask takođe igraju važnu ulogu. Tražena cena robe (Ask) označava iznos koji biste morali da platite da biste kupili robu, dok ponuđena cena (Bid) predstavlja iznos koji biste dobili u slučaju da prodate robu. U zavisnosti od ponude i potražnje, ove cene mogu da fluktuiraju i utiču na odluke o trgovanju.

Upotreba Bid-a and Ask-a u trgovanju je od suštinskog značaja za razumevanje cena i transakcija na finansijskom tržištu. Poznavanje Ask cene i Bid cene pomaže vam da procenite troškove i donesete pravilne odluke o kupovini ili prodaji finansijske imovine. Kroz učenje i iskustvo, steći ćete jasnije razumevanje ove dve vrednosti i moći ćete  da se sa većom sigurnošću krećete u svetu trgovine. Uverite se da uvek procenjujete širenje i razumete uključene rizike pre donošenja odluka o ulaganju.

Na kraju, preporučujemo vam da se stalno obrazujete, istražujete praktične primere i konsultujete stručnjake kako biste poboljšali svoje veštine trgovanja. Budite strpljivi i učite iz svake trgovine kako  biste razvili veštine i povećali svoje šanse za uspeh na finansijskom tržištu.


Kako tumačiti vrednosti Bid i Ask cena

Izvor fotografije: freepik

Upotreba Ponuda (Bid) je najviša cena koju je neko spreman da plati prilikom kupovine finansijskog instrumenta u određenom trenutku. To je iznos koji su investitori spremni da plate za kupovinu akcija ili druge imovine. Tumačenjem vrednosti ponude možete razumeti nivo potražnje i interesovanja investitora za odgovarajući finansijski instrument.
Ask, s druge strane, predstavlja najnižu cenu po kojoj je neko spreman da proda finansijski instrument u tom trenutku. To je iznos koji prodavci žele da prihoduju od prodaje svojih akcija ili imovine. Vrednosti  Ask cena odražavaju ponudu i dostupnost finansijskog instrumenta na tržištu.

Važno tumačenje ove dve vrednosti jeste da one mogu ukazivati na opšte raspoloženje koje vlada na tržištu. Ako je Bid veći od Ask-a, to može značiti da postoji velika potražnja i da cena finansijskog instrumenta ima potencijal da poraste. Suprotno tome, ako je Ask veće od Bid-a, to može da sugeriše na postojanje obilne ponude i da cena finansijskog instrumenta može pasti.

Neophodno je pratiti evoluciju ponude i potražnje tokom vremena, jer oni mogu da variraju na osnovu aktivnosti tržišta  i interakcije između kupaca i prodavaca. Povećanje Bid-a i smanjenje Ask-a može ukazivati na moguće povećanje cene finansijskog instrumenta, dok smanjenje Bid-a i povećanje Ask-a može ukazivati na moguće pad.

Pravilno tumačenje ovih vrednosti zahteva dodatnu analizu i informacije o tržištu i samom finansijskom instrumentu koji je predmet trgovine. Korisno je konsultovati različite izvore informacija, saznati više o tržišnim trendovima i koristiti tehničke i fundamentalne alate za analizu kako biste podržali vaše trgovinske odluke.

U zaključku, tumačenje vrednosti Bid i Ask cena može vam pomoći da razumete odnos ponude i potražnje finansijskih instrumenata, da identifikujete moguće trendove i donosite pravilne odluke u trgovini. Uz praksu i kontinuirano učenje, steći ćete solidne veštine u analizi vrednosti ponude i potražnje i postati sigurniji u trgovanju na finansijskom tržištu.


Strategije trgovanja zasnovane na Bid i Ask cenama

Izvor fotografije: freepik

Trgovanje na finansijskom tržištu može biti izazovno, ali sa punim razumevanjem vrednosti ponude i potražnje, možete razviti efikasne strategije za maksimiziranje profita i donošenje mudrih investicionih odluka.
Evo nekoliko praktičnih strategija zasnovanih na Bid and Ask cenama koje će vam pomoći da poboljšate performanse trgovanja.

Spread Trading strategija

Ova strategija se zasniva na razlici (spredu) između ponuđene i potraživane cene. Cilj je kupiti po Bid ceni i prodati po Ask ceni, i na taj način iskoristiti fluktuacije cena. Na primer, ako vidite značajnu razliku između Bid i Ask, možete kupiti po nižoj ceni i kasnije prodati po višoj ceni, ostvarujući profit. Važno je obratiti pažnju na fluktuirajući spred i pažljivo analizirati tržišne trendove kako biste doneli pravilne odluke.

Market Making strategija

Ova strategija podrazumeva stvaranje likvidnosti na tržištu istovremenom ispostavljanjem naloga za kupovinu i prodaju po cenama Bid i Ask. Cilj je da se iskoristi razlika između ovih cena i profita kroz generisani spred. To je napredna strategija koja zahteva dobro razumevanje tržišta i ponašanja investitora. Takođe uključuje stalno praćenje cena i obima trgovanja.

Strategija skalpiranja

Ova strategija u fokusu ima ostvarivanje brzog profita čestim trgovanjem na osnovu fluktuacija Bid I Ask cena. Cilj je ostvariti mali, ali stabilan profit brzim otvaranjem i zatvaranjem pozicija. Da biste koristili ovu strategiju, potrebno je obratiti pažnju na visinu spreda i visoku volatilnost na tržištu. Važno je imati solidnu tehničku pozadinu i biti disciplinovan u upravljanju rizikom.

Korišćenje strategija Bid and Ask može biti moćno sredstvo u trgovanju na finansijskom tržištu. Uz dobro razumevanje ovih vrednosti i pravilnu primenu strategija, možete da optimizujete performanse trgovanja i maksimizirate svoj profit.


Zaključak


Bid i Ask su dva osnovna koncepta u finansijskim transakcijama na berzi. Ponuda (za kupovinu) – Bid predstavlja maksimalnu cenu po kojoj je investitor spreman da kupi finansijsku imovinu, dok Ask predstavlja minimalnu cenu po kojoj je investitor spreman da proda tu imovinu.

Ovi uslovi imaju značajan uticaj na finansijske transakcije jer razlika između Bid cene i Ask cene, poznate kao spred, predstavlja trošak trgovanja. Što je niži spred, to su niži transakcioni troškovi, a samim tim je veća i profitabilnost.

Razumevanje ove dve metrike i njihovo pravilno tumačenje je od suštinskog značaja za donošenje dobrih trgovinskih odluka. Vrednosti Bid i Ask ce a daju informacije o tržišnoj likvidnosti, ponudi i potražnji za finansijskom imovinom i nivoom interesovanja investitora. Tako možete adekvatno proceniti cenu po kojoj ćete kupiti ili prodati  određeni finansijski instrument, odnosno odrediti pravi trenutak za ulazak ili izlazak iz pozicije.

Važno je obratiti pažnju na veličinu spreda koji nije fiksan već fluktuira, na tržišne trendove i ponašanje investitora. Takođe, preporučljiva  je upotreba platformi za trgovanje i alata koji vam pružaju informacije u realnom vremenu o vrednostima ponude i potražnje. Praćenje analiza i konsalting sa stručnjacima je takođe od značaja.  

Na kraju krajeva, razumevanje i pravilno korišćenje Bid and Ask cena je ključ donošenja pametne i profitabilne odluke u finansijskoj trgovini. Sa znanjem i iskustvom, možete razviti odlične veštine trgovanja i izgraditi uspešan portfolio na berzi.

Ako želite da trgujete na finansijskim tržištima, neophodno je da poznajete i koristite veliki broj termina. Na primer, ukoliko želite da kupite deonice, valute ili hartije od vrednosti, morate da razlikujete cenu po kojoj biste želeli da obavite kupovinu od najviše cene koju ste spremni da prihvatite. Drugim rečima, prodavac je taj koji sa jedne strane diktira cenu prodaje, u pitanju je radnja se naziva “Ask”, dok sa druge strane kupac nudi maksimalnu cenu koju je spreman da plati. Ova cena se naziva Bid. Kada cena postane prihvatljiva i kupcu i prodavcu, tada  dolazi do transakcije koja se naziva „ask bid“ transakcija.

Consimțământul cookie-urilor GDPR

Folosim cookie-uri pe site-ul nostru web pentru a vă oferi cea mai relevantă experiență, amintindu-vă preferințele și repetând vizitele. Dând clic pe „Accept”, sunteți de acord cu utilizarea TUTUROR cookie-urilor. Cu toate acestea, puteți vizita Setările cookie-urilor pentru a furniza un consimțământ controlat.
Activat Permanent

Cookie-urile necesare sunt absolut esențiale pentru ca site-ul web să funcționeze corect. Această categorie include doar cookie-uri care asigură funcționalități de bază și caracteristici de securitate ale site-ului web. Aceste cookie-uri nu stochează nicio informație personală.

Cookie-urile publicitare sunt utilizate pentru a oferi vizitatorilor reclame și campanii de marketing relevante. Aceste cookie-uri urmăresc vizitatorii de pe site-uri web și colectează informații pentru a oferi reclame personalizate.

Cookie-urile de performanță sunt utilizate pentru a înțelege și analiza indicii cheie de performanță ai site-ului web, ceea ce ajută la oferirea unei experiențe mai bune utilizatorilor pentru vizitatori.

Cookie-urile analitice sunt utilizate pentru a înțelege modul în care vizitatorii interacționează cu site-ul web. Aceste cookie-uri ajută la furnizarea de informații despre valori, numărul de vizitatori, rata de respingere, sursa de trafic etc.

Modifică